ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประเภทบริหาร

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประเภทบริหาร จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์