ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.ภาวิน เกษกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. นพ.ภาวิน เกษกุล หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙