ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง President, Asia Pacific Association for Diabetic Limb Problems Term ปี 2023-2025

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ รศ. พญ.กุลภา  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง President, Asia Pacific Association for Diabetic Limb Problems Term ปี 2023-2025