ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. 2566

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566