ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี ๒๕๖๖

         คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าศูนย์ Siriraj UCARE ภาควิชาตจวิทยา ในโอกาสได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี ๒๕๖๖ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์