ขอแสดงความยินดี แก่ ศ.คลินิก ร.อ. นพ.ชลเวช ชวศิริ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในด้านบริการ

       คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แก่ ศาสตราจารย์คลินิก เรืออากาศเอก นายแพทย์ชลเวช ชวศิริ ในโอกาสได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในด้านบริการ จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์