ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยมีรายชื่อทั้ง 9 ท่าน ดังนี้
ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร 
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ศ. พญ.อรณี  แสนมณีชัย
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

ศ. พ.ท.หญิง ดร.สุพิน  ชมภูพงษ์ 
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ศ. พญ.ลีนา  จุฬาโรจน์มนตรี
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาตจวิทยา

ศ. นพ.อภิรักษ์  ช่วงสุวนิช  
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกเเต่ง

ศ. ดร. นพ.เมธี  ชยะกุลคีรี
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ศ. พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

ศ. นพ.ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   สาขาวิชาอายุรศาสตร์

ศ. นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖