ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566  ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช 
        ปีนี้มีผลงานตำรา/ หนังสือทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้
        - รางวัลตำราศิริราช ประเภทดีมาก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
          หนังสือเรื่อง โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดวิกฤตในทารกแรกเกิดและเด็กเล็ก 
          โดยบรรณาธิการ คือ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชดชนก วิจารสรณ์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์


        - รางวัลตำราศิริราช ประเภทดี ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
          หนังสือเรื่อง โรคเบาหวานในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ตอนต้น
          โดยมีคณะกองบรรณาธิการ ดังนี้
          1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีรันดา สันติประภพ  สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์
          2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์
          3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทิน ศรีอัษฎาพร สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์

          หนังสือเรื่อง พร้อมเสมอเมื่อเจอวิกฤตทางวิสัญญี
          โดยบรรณาธิการ คือ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกษณา รักษมณี สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา

          หนังสือเรื่อง ภาวะพิษจากสารเสพเพื่อผ่อนคลายในวัยรุ่นไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
          โดยบรรณาธิการ คือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

           หนังสือเรื่อง โรคภูมิแพ้แมลงสาบ
           โดยมีคณะกองบรรณาธิการ ดังนี้
           1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง สังกัดฝ่ายวิจัย 
           2. รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอัญชลี ตั้งตรงจิตร สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา

           หนังสือเรื่อง Ambulatory Cardiology 
           โดยมีคณะกองบรรณาธิการ ดังนี้
           1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิธิมา รัตนสิทธิ์ 
           2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริชัย จำนงประสาทพร สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์