ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566  ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2515 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2517 ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จากแพทยสภา เมื่อ พ.ศ. 2519 Certificate Fellow with Highest Honor in Infectious Diseases จาก University of California San Diego, California ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2524 Master of Medical Sciences สาขา Clinical Epidemiology จาก The University of Newcastle N.S.W. ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2532 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2539 และแพทยสภา เมื่อ พ.ศ. 2557 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แขนงเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา เมื่อ พ.ศ. 2565

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์โท สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2520 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 เมื่อ พ.ศ. 2547 และศาสตราจารย์เกียรติคุณ เมื่อ พ.ศ. 2556 ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ และเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม จึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และองค์กรวิชาชีพระดับชาติ เช่น เป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2544 - 2548 หัวหน้าสถานส่งเสริมการวิจัย เมื่อ พ.ศ. 2539 - 2544 เป็นนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ถึง 4 วาระ วาระที่ 1 และ 2 เมื่อ พ.ศ. 2539 - 2542 และวาระที่ 3 และ 4 เมื่อ พ.ศ. 2549 - 2552 ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2559 - 2561 นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2563 - 2564 กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 และวาระ พ.ศ. 2566 - 2568 เป็นผู้แทนองค์กรสภาวิชาชีพในสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วาระ พ.ศ. 2565 - 2568 สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ทรงเกียรติ มีผลงานดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์และสังคมทั่วไป ปี พ.ศ. 2565 มีผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์กว่า 50 เรื่อง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาชีพว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างสูงในด้านโรคติดเชื้อทั้งในด้านการรักษาและการควบคุมโรคติดเชื้อ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นระดับนานาชาติ โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เป็นครั้งแรกในโลกที่แสดงให้เห็นว่าสมุนไพรลูกใต้ใบไม่สามารถรักษาภาวะการเป็นพาหะเรื้อรังของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ซึ่งคัดค้านกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์มาก่อนจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ในระดับโลก ผลการวิจัยดังกล่าวทำให้สามารถลดความสูญเปล่าได้อย่างมหาศาลจากการลงทุนปลูกและการรักษาโดยใช้สมุนไพรลูกใต้ใบ รวมทั้งทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องในโรคที่สำคัญและเป็นปัญหาของประเทศไทยมานาน เช่น การรายงานระบาดวิทยาของโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) ซึ่งผลงานตีพิมพ์ได้ถูกการอ้างอิงในวารสารนานาชาติและตำราทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล การศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาต้านจุลชีพ Amoxicillin ในการรักษาไข้-เจ็บคอ ที่ไม่เป็นหนอง ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรักษาอาการดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น แม้ในยามที่ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเผชิญกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบาดร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่-2009 และโรคโควิด-19 ท่านได้ร่วมกับองค์กรและบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องเหมาะสมในการป้องกันและรักษาโรค อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมโรค จนได้รับเชิญไปให้ความรู้และข้อแนะนำทางสื่อสาธารณะต่าง ๆ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี เป็นผู้พัฒนาโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ในความรับผิดชอบของแพทยสภา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ปัจจุบันสามารถฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ปีละ 10-15 คน เพื่อผลิตอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วไปประเทศ

        ตลอดระยะเวลาที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี รับราชการเป็นที่ปรากฏเกียรติยศ ชื่อเสียง คุณความดี เป็นที่ยกย่องนับถือแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป แม้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วยังได้อุทิศเวลาเป็นที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเป็นที่ปรึกษาให้กับสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ อาทิ รางวัลผลการวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2536 รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาครัฐและสถาบันการศึกษา ประเภทผู้บริหารวิชาการดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 โล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา พ.ศ. 2561 รางวัลมหิดลทยากร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2563 รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2562-2564

        ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ 592 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน เพื่อเป็นเกียรติสืบไป