ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers Categories Tags

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers Categories Tags โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
        รางวัล Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี พ.ศ.2566 มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนมีผลงานดีเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ โดยใช้หลักเกณฑ์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
        - ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูลชัย จรัสเจริญวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        - ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกวลัย กุลทนันทน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        - ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        - ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล