ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นักวิจัยของ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
        รางวัลการวิจัยแห่งชาติ มอบให้เพื่อเชิดชูนักวิจัย นักประดิษฐ์ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ รวมทั้งเป็นรางวัลที่ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจของนักประดิษฐ์ และนักวิจัยในอันที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ สร้างความก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
        ประเภทรางวัลผลงานวิจัย ได้แก่
         – ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “การใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบสามมิติในการแยกส่วนไขมันภายในเยื่อหุ้มหัวใจในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนและหลังฉีดสารทึบรังสี”
        ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่
         – นางสาวพณิดา โยมะบุตร (นักจิตวิทยา) และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “แชทบอทปัญญาประดิษฐ์เพื่อการดูแลสุขภาพจิตและการช่วยเหลือด้านอารมณ์และสุขภาพจิตในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด 19 (แชทบอทใส่ใจ)”