ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)ครบรอบ 62 ปี โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) ทั้งนี้ ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 
        - รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ระดับ ”ดีมาก” วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 3-5 (ด้านการแพทย์) ได้แก่ ภาควิชารังสีวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดย รศ.พญ.เบญจาภา  เขียวหวาน หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตร
        - รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ระดับ “ดีมาก” เครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2 (ด้านการแพทย์) ได้แก่ ภาควิชารังสีวิทยา สาขาวิชารังสีวินิจฉัย โดย ผศ.นพ.ชนน งามสมบัติ หัวหน้าฝ่ายวิจัยภาควิชารังสีวิทยา เป็นผู้แทนเข้ารับประกาศนียบัตร