ขอเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564  ประเภท Outstanding Awards: Online Course Development and Delivery (Full Course) รางวัล Full Online Course: รายวิชา ศรกอ 104 จริยธรรมสำหรับวิชาชีพสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

        1. นางสาวณัฎฐนิช จิรพงศ์ไผท

        2. นางสาวจุติมา รัตนคช

        3. นางสาวพาขวัญ นวลนิ่ม

        4. นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล

        5. นางสาวพรชนก โพธิ์บัณฑิตย์

        6. นายภาคภูมิ มะโนชาติ

        โอกาสนี้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 587/2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา