ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกเเพทยสภา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2564 และ 2565

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกเเพทยสภา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2564 และ 2565 จากคณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานมอบโล่รางวัลเพื่อเป็นการประกาศเชิดชูเกียรติคุณ และยกย่องให้กำลังใจแด่คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 

         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกเเพทยสภา ได้รับรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2564 และ 2565 ดังนี้

        - รางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

        - รางวัลสตรีดีเด่นในเวทีเครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาคเอกชน โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ (พม.)

        - รางวัลผู้มีผลงาน Digital Health ดีเด่น โดย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง