ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2565

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 26 รพ.ศิริราช โดยในปีนี้มีผลงานตำรา/หนังสือทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

        รางวัลตำราศิริราช ประเภทดีเด่น ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
        

        หนังสือเรื่อง การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง
       
โดยบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย  สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์

        
        หนังสือเรื่อง จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฏิบัติ
       
โดยบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฐารณ บุญสิทธิ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์

        
        หนังสือเรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
        โดยบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์ สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
        และผู้ได้รับรางวัลประเภท ดีเด่น จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลที่ระลึกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

 

        รางวัลตำราศิริราช ประเภทดีมาก ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

        
        หนังสือเรื่อง การบกพร่องทางสมองและการรู้คิดก่อนและหลังผ่าตัด
        โดยบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรอุมา ชัยวัฒน์ สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา

        
        หนังสือเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศทางการพยาบาล ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2
        โดยทีมบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล คุณมนันชยา กองเมืองปัก คุณกรุณา ชูกิจ และรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล สังกัดฝ่ายการพยาบาล

 

        รางวัลตำราศิริราช ประเภทดี ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

        
        หนังสือเรื่อง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
        โดยบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวันรัชดา คัชมาตย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์