ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี  2564 (Quality Person of the Year 2021) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายเเพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานมอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565 “Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก” ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช

        ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ท่านเป็นผู้บริหารที่มีคุณลักษณะโดดเด่น ดังจะเห็นได้จากการดำรงตำแหน่งด้านการบริหารที่ผ่านมา ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปี 2550-2554 และ ปี 2558-2561 ตลอดการทำงานที่ผ่านมา ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการเป็นผู้นำและการพัฒนาคุณภาพที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์สูงสุดของคณะฯ เป็นที่ตั้ง เป็นแบบอย่างในการดำรงตน ทั้งด้านการเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่านมีความละเอียดและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยทุกการทำงานท่านจะลงมือคิดและร่วมทำด้วยตัวเอง เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค

        >>คลิกอ่านผลงานเพิ่มเติม<< https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/reward_detail.asp?id=15