พิธีมอบรางวัล“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564

        วันนี้ (25 ส.ค. 65) เวลา 10.30 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเป็นผู้มอบทุน  และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ร่วมด้วย รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี แก่ อาจารย์ดีเด่นที่ได้รับรางวัลห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G ณ รพ.ศิริราช

        สำหรับปีนี้มีอาจารย์ดีเด่นได้รับ  “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปี 2564 ดังนี้

        รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก ได้แก่ รศ.ดร. พญ.ฉันทชา  สิทธิจรูญ ภาควิชาสรีรวิทยา

      รางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก ได้แก่ ศ. นพ.ทวีศักดิ์  แทนวันดี ภาควิชาอายุรศาสตร์

        รางวัลอาจารย์พิเศษดีเด่น ได้แก่  นพ.อนวัชช์  รักษ์วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

         รางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ได้แก่ อ. นพ.เอกรินทร์  ภูมิพิเชฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์

        “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี”  คณะ ฯ ได้รับจากทายาทของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี  ซึ่งบริจาคไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492  โดยได้ตั้งจุดประสงค์ของทุน คือ ให้เก็บดอกผลเป็นรางวัลแก่อาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวิชาดีเด่น สามารถถ่ายทอดการสอนดี เป็นผู้ตั้งใจสอน ค้นคว้าหาวิธีสอนเพื่อประโยชน์และการเรียนรู้ของนักศึกษา กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี อันจะสร้างเสริมเจตคติในวิชาชีพแก่ศิษย์ 

        ทั้งนี้คณะ ฯ ได้เริ่มทำการคัดเลือกและมอบรางวัลดังกล่าวแก่อาจารย์ของคณะ ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2538 คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีมติเห็นสมควรให้เพิ่มเติมเงินรางวัลในสัดส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” เป็นประจำทุกปีด้วย