ศิริราชมอบเข็มอันทรงเกียรติเนื่องในงานวันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2563-2565

        วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสต์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเข็มอันทรงเกียรติเนื่องในงานวันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2563-2565 ให้แก่บุคลากรต้นแบบวัฒนธรรมศิริราช ที่มีพฤติกรรมตรงตามค่านิยม วัฒนธรรมศิริราช ทั้งนี้มีผู้ถูกเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 400 ท่าน แบ่งเป็น บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 358 ท่าน บุคลากรสังกัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน 21 ท่าน เเละบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ จำนวน 21 ท่าน โดยมีผู้บริหาร บุคลากรจากภาควิชา/หน่วยงาน ร่วมยกย่องและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

คลิก>>ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล>>