ศิริราชมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ทรงคุณค่าแห่งปี ในงานศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 - 2564

        วันที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ทรงคุณค่าแห่งปี ในงานศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 - 2564 โดยมี บุคลากรจากภาควิชา/หน่วยงาน ต่าง ๆ ร่วมเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช

        รางวัล ศิริราชเชิดชูเกียรติ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดขึ้น เพื่อยกย่องชมเชย สร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูเกียรติ และให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะ ฯ ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียงจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือได้อุทิศตัวและเสียสละเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของคณะ ฯ จนได้รับรางวัลในสาขาต่างๆในปีที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรคณะ ฯ ได้รับรางวัลในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งสิ้น 204 ท่าน 247 รางวัล ดังนี้ 

        - กลุ่มที่ 1 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา จำนวน 8 ท่าน

        - กลุ่มที่ 2 ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า(โดยรางวัลดีเด่น หมายถึง รางวัลที่อยู่ระดับสูงสุดตามกระบวนการคัดเลือก) จำนวน 169 ท่าน 207 รางวัล

        - กลุ่มที่ 3 ได้รับตำแหน่งสำคัญระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี คณบดี หรือเทียบเท่า จำนวน 4 ท่าน

        - กลุ่มที่ 4 ได้รับตำแหน่งประธานราชวิทยาลัย วิทยาลัย นายกสภาวิชาชีพ หรือนายกสมาคมวิชาชีพ ระดับชาติ นานาชาติ หรือเทียบเท่า จำนวน 14 ท่าน 15 รางวัล

        - กลุ่มที่ 5 ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง หรือ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 3 ท่าน

        - กลุ่มที่ 6  ได้รับรางวัลหรือการยกย่องอื่น ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จำนวน 6 ท่าน 10 รางวัล

คลิก>>ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล<<

คลิก>>ประมวลภาพกิจกรรม<<