ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.พญ.สุธาสินี บุญโสภณ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2565

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธาสินี บุญโสภณ  ภาควิชาจักษุวิทยา ในโอกาสได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2565