ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2565

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในโอกาสที่สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คัดเลือกให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช 2565