ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ ได้รับรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายเเพทย์ปีติ ธุวจิตต์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน  ได้รับรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง ความสามารถในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีของการตรวจหมู่เมทิลในดีเอ็นเอในตัวอย่างเซลล์ จากการส่องกล้อง

        สำหรับพิธีมอบรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565 ผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี