ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง ได้รับรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์ฑิตพงษ์ ส่งแสง ภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานหนังสือเรื่อง ตำราโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 

        สำหรับพิธีมอบรางวัล DMSc Award ประจำปี 2565 ผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี