ขอเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ฯ สาขาบริการ ประจำปี 2563 และผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2563 และผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 ดังนี้
        รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาบริการ ประจำปี 2563 ได้แก่
           1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
           2. นางสาวบัวหลัน แก้วนาพันธ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
           3. นางสาวนิภา อัยยสานนท์ ฝ่ายการพยาบาล
           4. นางสาววชิราภรณ์ แก้วมาตย์ ฝ่ายการพยาบาล
           5. นางสาววนิศา จันทร์ศรี ฝ่ายสารสนเทศ


        รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
        ประเภทดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่
           1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
           2. นางสาวนันทพร พ่วงแก้ว ฝ่ายการพยาบาล
        ประเภทดีระดับส่วนงาน ได้แก่
           1. อาจารย์ ดร.เกษม กุลแก้ว ภาควิชาปรสิตวิทยา
           2. นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปสาคร ภาควิชาอายุรศาสตร์
           3. นางขวัญเนตร์ เข็มทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา