ขอแสดความยินดีแก่ ผศ.นพ.สุภเลิศ  ประคุณหังสิต ที่ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภเลิศ  ประคุณหังสิต ภาควิชาจักษุวิทยา ที่ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ” ในงานครบรอบ “53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว   

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุภเลิศ  ประคุณหังสิต ภาควิชาจักษุวิทยา ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”