ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร. สุนีย์  กอรปศรีเศรษฐ์ ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์  กอรปศรีเศรษฐ์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ที่ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ” ในงานครบรอบ “53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

         ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์  กอรปศรีเศรษฐ์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับรางวัล “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”