ศิริราชได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation)

         ขอแสดงความยินดีแด่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation)  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้ารับรางวัลจากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีม.มหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการม.มหิดล ศาสตราจารย์ เเพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี  เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ เเพทย์หญิงอุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเเพทย์อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

        ทั้งนี้  Thailand Quality Class Plus ด้าน Operation เป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลก โดยกระบวนการประเมินรางวัล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และพิจารณาตัดสินตามเกณฑ์ 7 หมวด ได้แก่ 1) การนำองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์