ศิริราชรับรางวัล “สถานพยาบาลปลอดบุหรี่ สาขานวัตกรรมสร้างสื่อดีเด่นในการควบคุมการบริโภคยาสูบ”

        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.นพ.กีรติ   เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัล “สถานพยาบาลปลอดบุหรี่ สาขานวัตกรรมในการสร้างสื่อดีเด่นในการควบคุมการบริโภคยาสูบ” โดยมี คุณอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัลในงานประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี