รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2555

      

        เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นำคณะบุคลากรทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.พ.ร. ให้เกียรติมอบรางวัล  ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

        สำหรับในปีนี้ มีผลงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัล ทั้งสิน 3 รางวัล โดยได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จำนวน  2 รางวัล และรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 1 รางวัลจากผลงาน ดังนี้

        รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ได้แก่
          -  หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราช 
            โดยหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา    >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 

          - โครงการพัฒนารูปแบบการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อไอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อแต่กำเนิด
           โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 

        รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ได้แก่ 
          - ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสำเร็จรูป FilariaDIAG    >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
 โดยภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล ร่วมกับ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข