โครงการ“Siriraj Connect” รับรางวัล Asian Quality Service Award

        วันที่ 23 ตุลาคม 2562  รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เข้ารับรางวัล Asian Quality Service Award จากโครงการ “Siriraj Connect” โดยมี ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ   รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร  รองคณบดีฝ่ายการคลัง  และ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เข้าร่วมแสดงความยินดีในงาน ANQ 17th Congress 2019 Bangkok  “Quality Innovation for sustainability” ซึ่งจัดโดย Asian network for quality (ANQ) ที่มีสมาชิกจากประเทศเอเซีย 17 ประเทศ โดยมีตัวแทนองค์กรจากประเทศไทย คือ The standards and quality association of Thailand (SQAT) สมคท. ร่วมจัดงาน ณ โรงแรม Berkeley ปทุมวัน   

          รางวัล Asian Quality Service Award เป็นรางวัลที่มอบแก่องค์กรที่มีระบบการจัดการและการสร้างวัฒนธรรมการมาให้บริการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง จนเกิดนวัตกรรมการบริการที่มีความยั่งยืนจากโครงการ “Siriraj Connect”