ศิริราช รับมอบ “ป้ายกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย” จากสำนักงานเขตบางกอกน้อย

        เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และประธานคณะทำงานสวัสดิการร้านค้าและร้านอาหาร  รับมอบ “ป้ายกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย” จาก นายชู หอเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย นางกิ่งกาญจน์ ประกาศวุฒิสาร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย ให้กับศูนย์อาหารและร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ภายในโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อาหารอาคารศรีสวรินทิรา ศูนย์อาหาร ครัวประจำบ้าน ศูนย์อาหาร ณ ริมน้ำ และร้านอาหารฟู้ดทาวน์  โดยพิธีมอบจัดขึ้นที่ศูนย์อาหาร ณ ริมน้ำ ชั้น 1 หอประชาธิปไตย โรงพยาบาลศิริราช

        โดยเกณฑ์การประเมินมาตรฐานกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย 

        1. ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

        2. ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้านกายภาพของสถานที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

        3. ผ่านเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

        4. ผู้สัมผัสอาหารผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร

        คณะทำงานสวัสดิการร้านค้าและร้านอาหาร หน่วยสวัสดิการคณะฯ และงานอาชีวอนามัย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้ดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสำรวจด้านกายภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร การจัดสถานที่ การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารภายในคณะฯ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2545 ถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่ให้ความสำคัญ มุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพ โรงอาหารในสถานพยาบาล