ศิริราชรับรางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น

           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประทานโล่รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ "คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย" เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างแรงบันดาลใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง องค์กร และพัฒนาการมีส่วนร่วม ขยายเครือข่าย และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจริยธรรมทุกภาคส่วน