ศิริราชได้รับรางวัล “Best Healthcare Partners”

         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม Sofitel So Bangkok ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ “Best Healthcare Partners” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก จาก ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ซึ่งมอบแก่โรงพยาบาลเครือข่ายพันธมิตรหลักของการดำเนินธุรกิจ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพจากสถานพยาบาล ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2529 ได้แก่ รายการพบหมอศิริราช นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโอกาสต่างๆ โดยสำรวจความพึงพอใจจากผู้เอาประกันที่มีต่อโรงพยาบาลแต่ละแห่ง