การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า(Advanced Healthcare Accreditation Program)

         จากการร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรศิริราช ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพในทุกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองมาตรฐานและบริการสุขภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544และการต่ออายุการรับรองฯ ทุก 3 ปี 
        ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 17.05 น. รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประทานประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ครั้งที่ 1 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ของ สรพ. ภายใต้หัวข้อ "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม" 
         การได้รับรองมาตรฐานบริการสุขภาพโรงพยาบาลครั้งนี้ สรพ. ได้ส่งคณะผู้ตรวจประเมินเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินโรงพยาบาลศิริราช โดยมีการลงเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เพื่อยืนยันผลลัพธ์และประสิทธิภาพของการพัฒนาคุณภาพในวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560 โดยมีระยะเวลารับรอง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2560 – 25 กันยายน 2563