ศิริราช ได้รับรางวัล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices)

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ส่งบทความเพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็น "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices)" เข้าร่วมประกวดในการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand  ซึ่งดำเนินการโดย มูลนิธิ TQM แห่งประเทศไทย จำนวน 3 บทความ ได้แก่
        บทความเรื่อง "การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร" โดย ฝ่ายนโยบายและแผน  
        บทความเรื่อง "Governance Costing for Fair Pricing ธรรมาภิบาลต้นทุนสำหรับการกำหนดราคาที่เป็นธรรม"  และ บทความเรื่อง "ระบบการบริหารลูกหนี้เพื่อการจัดการที่เป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล" โดย ฝ่ายการคลัง 
        บทความทั้ง 3 เรื่องได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็น "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practices)"

        โอกาสนี้ได้ร่วมนำเสนอบทความพร้อมทั้งรับรางวัลจากมูลนิธิ TQM ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้วที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลในการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE นี้