เว็บไซต์ศิริราช เว็บไซต์ยอดนิยม ของ ม.มหิดล ประจำปี 2555

        เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประเภท “เว็บไซต์ยอดนิยม” จากการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 โดยมี ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ในการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

        ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 ยังมีเว็บไซต์คณะ ฯ ต่าง ๆ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลประเภท “การออกแบบดีเด่น”
        - รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์
        - รางวัลชมเชย     ได้แก่  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รางวัลดาวรุ่ง ได้แก่ วิทยาลัยราชสุดา

2. รางวัลประเภท “เว็บไซต์ยอดนิยม”
        - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        - รางวัลชมเชย    ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รางวัลดาวรุ่ง ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้