รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธิษณะ ประสาทเสรี รับรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม สาขาแพทยศาสตร์ ปี 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.ณัฐฐา พิสุทธิ์ศิริ ได้รับรางวัลงานวิจัยประเภท Poster

อ่านต่อ

นักศึกษาโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คว้ารางวัลประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น ประเภททีม

อ่านต่อ

ศิริราชมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี ๒๕๖๑

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ในการประกวดงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านทั่วประเทศ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ได้รับรางวัล DMSc Award ชนะเลิศ ประเภท หนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในงานครบรอบ ๕๐ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ นายปุญญภัทร มาประโพธิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีกับ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ได้รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

อ่านต่อ

ศิริราชขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราชประจำปี 2561

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านวิชาการ

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ศ.พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ ได้รับรางวัล DMSc Award ชนะเลิศ ประเภท หนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ได้รับรางวัลมหิดลทยากร

อ่านต่อ