รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีแก่ อ. นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศิส อุนนะนันทน์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนายบุญเลิศ เปลี่ยนกลิ่น ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านต่อ

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล รับรางวัล TTF AWARD ผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เนื่องในโอกาสครบรอบ “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ รศ.นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล เเละคณะ ได้รับรางวัลในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ ศ.ดร.นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ได้รับรางวัลในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง และรศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น” ประจำปี 2562

อ่านต่อ

แถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับศ.เกียรติคุณ พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์แพทย์ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่น“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และ รางวัลเกียรติคุณของแพทยสภา

อ่านต่อ

ศิริราชร่วมเเสดงความยินดีกับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2561

อ่านต่อ