รางวัลและผลงาน


ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ พญ.สุจิตรา ประสานสุข ได้รับรางวัล “สมเด็จพระวันรัต” ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. เกียรติคุณ ดร.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค ผู้ได้รับรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ในโอกาสที่ได้รับยกย่องให้เป็น CEO แห่งปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ ได้รับการยกย่องเป็นครูแพทย์แห่งชาติประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลในการจัดแข่งขันงานวิจัยสำหรับนักศึกษาแพทย์ ระดับนานาชาติ (IMRC 2020)

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัล “KKU ICEM Virtual Experience 2020” Award

อ่านต่อ

บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการบริการ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงควายินดีแด่ นักศึกษาเเพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาการพยาบาล ภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

ขอแสดงควายินดีแด่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัลแห่งชาติ Thai Awards ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนายประสพโชค อยู่สำราญ หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรกนก

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทรได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ อ. นพ.เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ รับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ