รางวัลและผลงาน


ขอแสดความยินดีแก่ นางสาวทิพวรรณ  แก้วทินกร ที่ได้รับรางวัล  “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ”

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รับรางวัลสุวรรณครา ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีกับ รศ.นพ.รวิศ เรืองตระกูล ได้รับรางวัล มิเร่อร์โกลด์โกลบอล สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น ปี 2565

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีเเด่ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "วุฒิสภา ศรัทธาความดี"

อ่านต่อ

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาเเพทย์ศิริราช ผู้ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี  2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ได้รับยกย่องเป็น “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2562-2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดี ได้รับรางวัลชนะเลิศบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่ รศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีเเด่รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ นศพ.ทัตติยา วิษณุโยธิน ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลคนดีศรีมหิดล ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรฯรางวัล ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ