รางวัลและผลงาน


การรับรอง “จริยธรรมการวิจัยในคน” จาก AAHRPP แห่งแรกของไทย

อ่านต่อ

รางวัล TQM-Best Practices in Thailand

อ่านต่อ

รางวัล Thailand Lean Award 2015

อ่านต่อ

SiPH ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ ISO27799

อ่านต่อ

Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2014

อ่านต่อ

การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า

อ่านต่อ

รางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand

อ่านต่อ

Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2013

อ่านต่อ

รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

อ่านต่อ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2555

อ่านต่อ

ศิริราชได้รับรางวัล “Best Healthcare Partners”

อ่านต่อ

Ayudhya Allianz C.P.Hospital Service Awards ประจำปี 2554

อ่านต่อ

ร.พ.ศิริราช คว้า Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประจำปี 2555

อ่านต่อ

ผลงานศิริราชคว้ารางวัลในการประชุมระดับชาติ 14th HA National Forum “องค์กรที่น่าไว้วางใจ”

อ่านต่อ

เว็บไซต์ศิริราช เว็บไซต์ยอดนิยม ของ ม.มหิดล ประจำปี 2555

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับการต่ออายุการรับรอง โครงการ “ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล”

อ่านต่อ