โครงสร้างของฝ่ายวิจัย

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สำนักงานคณบดี

หน่วยงานตามสายบังคับบัญชาประกอบด้วย ฝ่าย / งาน / ศูนย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยคณบดีฯ (6 ท่าน)

ฝ่ายวิจัย

ประกอบด้วยงาน 6 งานดังต่อไปนี้

1

งานธุรการและสนับสนุน

 • บริหารและจัดการเกี่ยวกับการรับส่งเอกสารภายใน-ภายนอกของฝ่ายวิจัย
 • บริหารและจัดการเกี่ยวกับการดูแลอาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช SiMR
 • บริหารและจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การขึ้นทะเบียน การวางแผนของครุภัณฑ์ พัสดุ และวัสดุทั้งหมดของฝ่ายวิจัย
2

งานพัฒนาการวิจัย

 • วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ของฝ่ายวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ
 • รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด และผลงานตีพิมพ์
 • บริหารและจัดการงานด้านกำลังคนของฝ่ายวิจัยและหน่วยงานภายใต้ทั้งหมด
 • สนับสนุนการสร้างกลุ่มและเครือข่ายวิจัย
 • สนับสนุนการสร้างระบบสารสนเทศของฝ่ายวิจัย
3

งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย

 • ดูแลและบริหารจัดการเครื่องมือวิจัย
 • ดูแลและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นเป็นตามมาตรฐานสากล
 • ดูแลและบริหารจัดการศูนย์สัตว์ทดลอง
 • ดูแลและบริหารจัดการหน่วยคลังเนื้อเยื่อ สารน้ำ เชื้อ และสารชีวภาพ
4

งานบริหารโครงการวิจัย

 • บริหารและจัดการทุนวิจัยทั้งภายใน-ภายนอกคณะฯ
 • บริหารและจัดการ การเบิกจ่ายเงินสด-เงินเชื่อต่างๆ ของโครงการวิจัย
 • บริหารและจัดการ การจัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการวิจัย
 • ดูแลการพิจารณาลงนาม Memorandum of Understanding(MOU) / บันทึกข้อตกลงต่างๆ ด้านการวิจัย
5

งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • บริหารและจัดการ ผลงานวิจัยให้ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
 • บริหารและจัดการ One-stop service ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริหารและจัดการ ร้านค้าผลงานนวัตกรรม "ฉลาดคิด By Siriraj"
6

งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย

 • ประสานงาน ดูแล รายวิชาวิจัย ของหลักสูตร นศพ. และ นศ. ป.โท-เอก ดูแลแพทย์นวเมธี ดูแลทุนเฉลิมพระเกียรติฯของอาจารย์ในสังกัดฝ่ายวิจัย
 • สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคณะฯ
 • สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยวิจัย,กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยเป็นเลิศฯต่างๆ ด้านธุรการ/พัสดุ/บุคลากร

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now