ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อยา จำนวน 5 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,272,916.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2567

ซื้อยา จำนวน 2 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,723,600.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2567

ซื้อยา จำนวน 13 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 24,566,397.50 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2567

ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,900,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2567

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (ประจำปี 2567 – 2568) จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,625,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2567

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ

ซื้อยา จำนวน 4 รายการ

ซื้อยา จำนวน 3 รายการ

ซื้อยา จำนวน 13 รายการ

ซื้อยา จำนวน 2 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ตึก 84 ปี ชั้น 5 ตะวันออก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 4  มิถุนายน  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 7  มิถุนายน  2567

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 31  พฤษภาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 10  มิถุนายน  2567

ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ จำนวน 12 กลุ่ม ปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 30  พฤษภาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  กรกฎาคม  2567

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 43 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 185 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 388 รายการ

วันที่ประกาศ : 30  เมษายน  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 308 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  มีนาคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  มีนาคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 512 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  กุมภาพันธ์  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 416 รายการ

วันที่ประกาศ : 31  มกราคม  2567

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 24  พฤษภาคม  2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2567

2566

2565

2564

2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนกุมภาพันธ์  2567

เดือนมกราคม  2567

เดือนธันวาคม  2566

เดือนพฤศจิกายน  2566

เดือนตุลาคม  2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 15

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 14

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 13

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 12

ปี 2567  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 11