ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบผสม จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 900,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2566

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 200 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 40,507,632.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2566

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 200 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 41,551,952.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2566

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 212 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 37,740,291.90 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2566

ซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,880,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิถุนายน  2566

ประกาศร่างขอบเขตของงาน

ประกาศราคากลาง

ซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลง จำนวน 2 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 2  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 12  มิถุนายน  2566

จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบรวมค่าอะไหล่ จำนวน 7,241 เครื่อง (5 กลุ่ม)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 2  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 21  มิถุนายน  2566

ซื้อน้ำตาลทราย จำนวน 19,000 กิโลกรัม

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 29  พฤษภาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 6  มิถุนายน  2566

จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 26  พฤษภาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 12  มิถุนายน  2566

ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับปริมาณมาก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  พฤษภาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  มิถุนายน  2566

ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 315 รายการ

วันที่ประกาศ : 2  พฤษภาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 478 รายการ

วันที่ประกาศ : 7  เมษายน  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ รถบัสโดยสารปรับอากาศ 20 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน

วันที่ประกาศ : 15  มีนาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 474 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  มีนาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 519 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  กุมภาพันธ์  2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง

ซื้อปลั๊กพ่วง จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 24  พฤษภาคม  2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2566

2565

2564

2563

2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนมีนาคม  2566

เดือนกุมภาพันธ์  2566

เดือนมกราคม  2566

เดือนธันวาคม  2565

เดือนพฤศจิกายน  2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ปี 2566  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 11

ปี 2566  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 10

ปี 2566  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 9

ปี 2566  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 8

ปี 2566  ไตรมาสที่ 2  ฉบับที่ 7