ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือแนวทางความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุ

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์และประธานศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ศ.นพ. วีรศักดิ์  เมืองไพศาล รองประธานศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ด้านการศึกษาและด้านบริหารจัดการ รศ.ดร.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล รองประธานศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ด้านวิจัย รศ.ดร.พญ. พจมาน  พิศาลประภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และคณะที่ปรึกษาศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ได้ร่วมหารือกับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำเสนอแนวทางความร่วมมือด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชที่คาดว่าจะสามารถสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ  ซึ่งได้รับความสนใจจากทางกระทรวงฯเป็นอย่างดี และคณะฯจะดำเนินการต่อในโครงการที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ต่อไป