ศิริราช - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ความร่วมมือในการดำเนินงานกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข

        วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) เวลา 11.00 น. ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ความร่วมมือในการดำเนินงานกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และเพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข การบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บุคลากร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และประชาชนผู้สนใจ โดยมี รศ. ดร. นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล อ.ดร.อังค์วรา  ไชยอนงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเเละการตลาด คณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ฯ ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล