ศิริราช จับมือกับ วินเซลล์ รีเซิร์ช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยเซลล์บำบัด

        วันนี้ (4 เม.ย. 66) เวลา 10.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จับมือกับ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธาน พร้อมทั้ง นพ.โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช ผู้อำนวยการบริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 1 รพ.ศิริราช
        ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า “โรคมะเร็งเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น จนสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนหนึ่งให้หายขาดจากโรคมะเร็งได้แล้วนั้น แต่การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะที่โรคลุกลามและแพร่กระจายยังได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจนัก จึงมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการรักษาด้วยวิธีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง” 
        การพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (Cellular Immunotherapy) เป็นการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยออกมากระตุ้นดัดแปลงและทดสอบการทำลายเซลล์มะเร็งในห้องปฏิบัติการ เพิ่มจำนวนเซลล์ภูมิคุ้มกัน จากนั้นจึงนำกลับสู่ร่างกายของผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคมะเร็ง เซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้จัดเป็น “ยาที่มีชีวิต (Living drug)” มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง การซื้อเทคโนโลยีโดยตรงจากต่างประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนไม่มากนักที่สามารถเข้าถึงวิธีการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีนี้ ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นจะต้องทำการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ขึ้นเอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง จึงจัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช (Siriraj Center of Research Excellence for Cancer Immunotherapy หรือ SiCORE-CIT) ขึ้น
        รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อปี พ.ศ.2558 คณะฯได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช เพื่อวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด พร้อมทั้งมีการผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล อีกทั้งปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำลังดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อทำการวิจัยในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งจะนำไปสู่การให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
        ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงจับมือกับ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง การผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งที่ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมพัฒนางานวิจัยด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งในระดับคลินิก เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง”
        การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับและต่อยอดงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทางการแพทย์ สู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในอนาคตต่อไปได้อย่างแท้จริง