ก้าวสำคัญของศิริราช สู่การดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

          ท่ามกลางวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ โลกของเราเผชิญกับปัญหามลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์

          ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพ ศิริราชตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านโครงการ "โรงพยาบาลสีเขียว"

          โรงพยาบาลสีเขียว เปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลางเมือง พื้นที่ที่ให้ทั้งการรักษาและดูแลสุขภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของธรรมชาติ เปรียบเสมือนบทเพลงแห่งการเยียวยาที่ผสมผสานทั้งศาสตร์แห่งการรักษาและศาสตร์แห่งธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
          ศิริราชริเริ่มโครงการ "โรงพยาบาลสีเขียว" ขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการนี้อยู่บนพื้นฐานของ "ความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความมุ่งมั่น"

การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
          น้ำคือหัวใจสำคัญของชีวิต ศิริราชให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน น้ำเสียจากหอผู้ป่วยและโรงพยาบาลทั้งหมด 100% จะผ่านระบบกรองที่ทันสมัย ช่วยให้มั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินั้นสะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

พื้นที่สีเขียว
          พื้นที่สีเขียวเปรียบเสมือนปอดของโลก ศิริราชส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านโครงการสวนแนวตั้งตามอาคารต่างๆ และกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการได้ปลูกต้นไม้ และร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น ผ่อนคลาย

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          ศิริราชมุ่งเน้นไปที่การใช้พลังงานสะอาด ผ่านการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาอาคารเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้รถ Shuttle Bus พลังงานไฟฟ้า และปรับปรุงระบบหล่อเย็นให้มีประสิทธิภาพ

การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
          ศิริราชรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าแทน ร้านอาหารและร้านกาแฟภายในโรงพยาบาลก็มีส่วนร่วมสนับสนุนโดยการให้ส่วนลดกับผู้ที่นำภาชนะส่วนตัวมาซื้อสินค้าในร้าน

          ศิริราช ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่รักษาโรค แต่เป็น "ต้นแบบ" ให้กับสถานพยาบาลอื่นๆ และชุมชน การันตีด้วยรางวัลระดับไดมอนด์ จากการประเมิน Green Hospital ยืนยันความสำเร็จว่า ศิริราช มุ่งมั่นสร้าง "สังคมที่ยั่งยืน"

          "โรงพยาบาลสีเขียว" จึงไม่ใช่แค่คำพูด แต่คือ "ความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และ ความมุ่งมั่น"

          โรงพยาบาลสีเขียว ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทรนด์ แต่คือ "ความรับผิดชอบร่วมกัน" ของทุกคน เพื่ออนาคตที่สดใสของเรา