การประชุม Workshop เรื่อง RED Program ของศูนย์วิจัยเป็นเลิศ ประจำปี 2023

        ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ ประกอบไปด้วย หน่วยยุทธศาสตร์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SiCORE-M) และศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคต่างๆ ทั้ง 6 ศูนย์ ได้แก่ SiCORE-Allergy, SiCORE-Dengue, SiCORE-PM&SP, SiCORE-CVD, SiCORE-DO และ SiCORE-MSB ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมให้ความเห็นในการประชุม Retreat Meeting SiCOREs and SiCORE-M ประจำปี 2023 ณ ห้องประชุมกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม เรื่อง ทุนสนับสนุนบุคลากรเพื่อการวิจัยเป็นเลิศ (Research Excellence Development Program: RED) ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยในช่วงเช้านั้น เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (World café) ซึ่งเน้นให้ ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นในประเด็นที่กำหนด โดยได้แบ่งกลุ่มคำถามภายใต้ 4 หัวข้อ (แนวทางการสนับสนุนเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน, กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัย,ระบบการประเมิน และการพัฒนาระบบนิเวศวิจัย) เพื่อระดมความเห็น และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
        สำหรับช่วงบ่ายของการประชุม เป็นการนำเสนอประเด็นที่ได้รับจากกิจกรรมในช่วงเช้า สรุปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม และ ศ. พญ. ธนัญญา บุณยศิรินันท์ หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ ให้เกียรติเข้าร่วมให้ความเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในการประชุมร่วมกับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่นั้น เป็นนักวิจัยระดับแนวหน้าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        ในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศขอขอบพระคุณคณบดี ผู้บริหาร และนักวิจัยภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยศูนย์วิจัยเป็นเลิศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีต่อไป