ศิริราชจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566  ภายใต้แนวคิด “ศิริราชลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

        วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2566) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566  ภายใต้แนวคิด “ศิริราชลอยกระทง ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยเวลา 13.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย รศ ดร.เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ผศ. ดร.โชติรส  พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  และผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรศิริราช ตลอดจนบุคลากร ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย  ร่วมพิธีเปิดงานเเละร่วมชมการประกวดประเภทต่าง ๆ ดังนี้ การประกวดประดิษฐ์กระทง ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ การประกวดแต่งกายงามตามวัฒนธรรมไทย แบบชาย/แบบหญิง และการประกวดนางนพมาศ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  โรงพยาบาลศิริราช

        สำหรับปีนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ ดังนี้
        การประกวดประดิษฐ์กระทง 
            ประเภทสวยงามประเภทสวยงาม
            ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมศิริราช รักษ์สายน้ำหล่อหลอม หัวใจเดียว จากฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช
            รองอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมธนาคารเลือด จากภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือด
            รองอันดับที่ 2  ได้แก่ ทีม นัยน์ประทีป  จากภาควิชาจักษุวิทยา

            ประเภทความคิดสร้างสรรค์
            ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จากสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
            รองอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมรวมพลคนรักโลก จากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
            รองอันดับที่ 2  ได้แก่ ทีม NS วัยใสร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

        การประกวดแต่งกายงามตามวัฒนธรรมไทย
             แต่งกายงาม แบบชาย
             ชนะเลิศ ได้แก่  นพ.ชยานันต์  หวังไพฑูรย์  ภาควิชาจักษุวววิทยา
             รองอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุรเสกข์  เวชประสิทธิ์  โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
             รองอันดับที่ 2  ได้แก่ นพ.อิศรา  เย็นยุวดี จากภาควิชาตจวิทยา
             แต่งกายงาม แบบหญิง
             ชนะเลิศ ได้แก่  น.ส.อัญชลี  ยั่งยืนพิพัฒน์  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
             รองอันดับที่ 1 ได้แก่ พญ.อภิษฎา  ศรีสังวาลย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์   
             รองอันดับที่ 2  ได้แก่  น.ส.สโรชา  ชวนะ  โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

             การประกวดนางนพมาศ 
             รางวัลนางนพมาศ ประจำปี 2566 ได้แก่ พญ.วริษฐา เพชรกลึง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ พญ.ภวิกา ศรีนวล ภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
             รองอันดับที่ 2 ได้แก่  พญ.นภัสกร  สุลัยมาณี  ภาควิชาจักษุวิทยา
             รองอันดับที่ 3 ได้แก่  นพ.ทินภัทร  ยศไตรศรีวิรัตน์ ภาควิชาตจวิทยา 
             รองอันดับที่ 4 ได้แก่  น.ส.ลาวัลย์  แก้วหิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
             รางวัลขวัญใจศิริราช ได้แก่ ภกญ.ปาณิสรา  ชาญกระโดน ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช