"รวมพลังมวลชนร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ในงาน ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ร่วมด้วย ศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน รองคณบดี คนที่ 2  ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนวัดอมรินทราราม ตลอดจนคณะนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาเขตศิริราช กว่า 300 คน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตาลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช
        กิจกรรมภายในในงาน ประกอบไปด้วย การมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากการประกวดกิจกรรมต่างๆ และการเดินขบวนรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ทั้ง 4 เส้นทาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน  รณรงค์ไปตามเส้นทางที่ครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงพยาบาลศิริราชและชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดและภาพถ่ายจากการประกวด ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 
        โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
        1. กิจกรรม ประกวดวาดภาพระบายสี “โรงเรียนปลอดบุหรี่” 
            1.1) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
                    - รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนันทภัค หิรัญตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) กทม.
                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายณวัชรพงศ์ แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนันท์นภัส สิรินราพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
             1.2) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
                    - รางวัลชนะเลิศ เด็กชายกันตพัฒน์ พันธ์ป้อม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายจอมยุทธ โดดดี่ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กทม.
                    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชณัฐกาญจน์ ธัญญาจุฑารัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) จังหวัดเชียงใหม่
        2. กิจกรรม Content Creator “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” 
            2.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                   - รางวัลชนะเลิศ คุณณิชาดา หิรัญพวง
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณชนะชล เรือนเพ็ง
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณบารมี สังขฤกษ์
                   - รางวัล Popular Vote คุณชนะชล เรือนเพ็ง 
            2.2) ระดับอุดมศึกษา
                   - รางวัลชนะเลิศ คุณวันชัย จรลี
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณรสรินทร์ แซ่เซียว
                   - รางวัล Popular Vote คุณดลวีย์ คำประดิษฐ 
        3. กิจกรรมแข่งขันคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยเลิกบุหรี่ (Smoker Screening) 
            3.1) หอผู้ป่วย ร.พ.ศิริราช
                   - รางวัลชนะเลิศ หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 10 ใต้
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หอผู้ป่วยนวมินฯ 12 เหนือ
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หอผู้ป่วย 72/7 ชายใต้ และ หอผู้ป่วย 72/7 ชายเหนือ
            3.2) หน่วยตรวจโรค ร.พ.ศิริราช
                   - รางวัลชนะเลิศ หน่วยตรวจโรคหูคอจมูก
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์ประเมินและเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดฯ (SiPAC)
        4. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่”
                   - รางวัลชนะเลิศ คุณจารุณี หลงละเลิง หอผู้ป่วย นว.24เหนือ
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณเอกชัย รักประยูร สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณสุภาวดี เลิศปัญญา นวมินทร์ 24 เหนือ
                   - รางวัล Popular Vote คุณจารุณี หลงละเลิง หอผู้ป่วย นว.24เหนือ  
        งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่มีส่วนขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งของการชี้นำสังคมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ